Köpvilkor

§1. ALLMÄNT

Mad Wizard Games drivs av Drakmårdens E-handel AB
Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Drakmårdens E-handel AB org.559121-1189 är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://www.madwizardgames.se ("Webbplatsen" nedan).

Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning. Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. BESTÄLLNING

Hos Drakmårdens E-handel AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser.

Drakmårdens E-handel AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför köp" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Slutför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.
När Drakmårdens E-handel AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde.
När du klickar på knappen "Slutför köp" sluts detta Avtal.

§3. PRISER OCH AVGIFTER

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 6% alt 25%.
Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 199 kronor inklusive moms.
Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer.
Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan. 

Erbjudanden  
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§5. BETALNING

Betalning hanteras genom Hygglig Checkout, som erbjuds i samarbete med Marginalen Bank AB. Du kan välja på faktura, att betala direkt med kort, eller med banköverföring.

Du kan läsa de fullständiga villkoren för Hygglig Checkout här

§6. FULLGÖRANDE

Drakmårdens E-handel AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Slutför köp" i kassan. Drakmårdens E-handel AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. LEVERANS

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners.

Fraktkostnader Sverige:

En fraktkostnad tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan. Fraktkostnanden baseras på orderns vikt enligt följande tabell:

Orderns Vikt (g)Frakt
Upp till 50g
Upp till 150g
Upp till 500g
Upp till 1000g
2000g och mer


Transportrisk
 

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Drakmårdens E-handel AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

§8. ÅNGERRÄTT

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Drakmårdens E-handel AB och sedan returnera utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. 

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Drakmårdens E-handel AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Drakmårdens E-handel AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt 

Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Drakmårdens E-handel AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Drakmårdens E-handel AB i varje enskilt fall.

Förfarande vid ångerrätt 

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Drakmårdens E-handel AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation 

E-post: info@madwizardgames.se

§9. RETURER

Vid retur av produkter eller material till Drakmårdens E-handel AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Drakmårdens E-handel AB bär du som kund också ansvaret för skadan. 

Vid återsändande av produkter till Drakmårdens E-handel AB är du ansvarig för att produkterna når Drakmårdens E-handel AB i oskadat skick.

Återbetalningar 

Drakmårdens E-handel AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§10. ANSVARSBEFRIELSE

Force Majeure 

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Drakmårdens E-handel AB's kontroll och som Drakmårdens E-handel AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Drakmårdens E-handel AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Drakmårdens E-handel AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder 

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Drakmårdens E-handel AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Drakmårdens E-handel AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Drakmårdens E-handel AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar 

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Drakmårdens E-handel AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Drakmårdens E-handel AB.

Reservation för leveransförsening utanför Drakmårdens E-handel AB kontroll. 

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Drakmårdens E-handel AB kontroll, skall inte Drakmårdens E-handel AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Drakmårdens E-handel AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Drakmårdens E-handel AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§11. ÖVRIGT

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Drakmårdens E-handel AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte 

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Drakmårdens E-handel AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies 

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Tvist 

I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Drakmårdens E-handel AB följa nämndens beslut.